logo oostenkortrijk menu v4

Wat is Vrijmetselarij?


De vrijmetselarij is een internationaal verspreide broederschap. Iedere vrijmetselaar voelt zich verbonden met alle andere vrijmetselaars. Het is een sterke band van gelijkgezindheid en solidariteit die hen met elkaar verbindt.

Vrijmetselaars hebben geen gemeenschappelijke leerstellingen en daardoor onderscheiden ze zich onder meer van religies.

Je wordt vrijmetselaar door de inwijding. Dat is het moment waarop je echt in de broederschap wordt opgenomen. Het is de bedoeling om als mens voortdurend te groeien. Daarom spreekt de vrijmetselarij vooral mensen aan die zoekende zijn.

Boek De Constitutie van Anderson

Vrijmetselaars werken vooral aan zichzelf en hopen zo zowel zichzelf als de wereld te verbeteren, want het ene gaat niet zonder het andere. Om daar samen aan te werken komen ze regelmatig bijeen in tempels.

De maçonnieke arbeid is een zoektocht naar zingeving, die aansluit bij een lange historische traditie. De vrijmetselarij gebruikt daarbij heel eigen rituelen en symbolen. Iedere vrijmetselaar is vrij om daar een eigen invulling aan te geven.

De loge is geen sekte, noch godsdienst noch een politieke partij. De loge bekeert niemand. Van bij haar ontstaan heeft de vrijmetselarij altijd geijverd om mensen van verschillende overtuiging met elkaar te verzoenen. Voor een Vrijmetselaar is eenheid in verscheidenheid een meerwaarde.

Daarom zal elke vrijmetselaar zich inzetten voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, niet alleen in de veilige omgeving van de tempel maar ook in de buitenwereld, door een persoonlijk en niet aflatend engagement.

Lees meer op Wikipedia : Vrijmetselarij en Vrijmetselarij in België


Veelgestelde vragen


Een Loge is een lokale en autonome groep Vrijmetselaars.

De meeste loges verenigen zich in een obediëntie. Dat is een nationale administratieve koepel die de contacten tussen de Loges onderling en de andere obediënties faciliteert.

Zuster en broeder

De vrijmetselarij is een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden, die echter ongelooflijk verscheiden kunnen zijn. Juist in die verscheidenheid zit de grote kracht van de vrijmetselaren.

In de loge ontmoet je mensen over alle mogelijke grenzen heen, in een vriendschappelijke sfeer en je legt met hen samen een weg af, want iedere maçon wil zichzelf verbeteren.

Het cement dat de loge bijeenhoudt is de broederlijkheid. Dit is het wederzijds respect en de hechte en warme vriendschap die alle vrijmetselaars met elkaar bindt. De symbolen en rituelen die de loge gebruikt, zorgen voor de juiste sfeer om te werken aan jezelf en om kennis te verwerven. Door je samen met anderen te verdiepen en van gedachten te wisselen, ontstaan er nieuwe inzichten.

Op die manier lijkt de loge op een soort batterij of dynamische denktank waaruit je telkens opnieuw andere inzichten en energie kunt tappen.

Hoe vrijmetselaar worden?

Als je 21 jaar bent, kun je in principe zelf om toetreding verzoeken. Je stuurt gewoon een brief of je schrijft een e-mail naar een bepaalde loge of naar een obediëntie.

Maar vaker gebeurt het dat iemand je benadert en vraagt of je interesse hebt om vrijmetselaar te worden.

Je moet hoe dan ook een heel proces doorlopen vooraleer je effectief ingewijd kunt worden. De loge waar je “aanklopt” zal op verschillende manieren onderzoeken of je voldoende gemotiveerd bent en of je de juiste bekwaamheden bezit. Je zult ook twee peters toegewezen krijgen die je verder zullen begeleiden. De belangrijkste vereiste is dat je jezelf openstelt en dat je bereid bent aan jezelf te werken.

Zoek je contact? Stuur een mail naar de Loge van je keuze.

Inwijding - een begeleidende hand

Je wordt vrijmetselaar door een inwijding of initiatie. Dit is een rituele manier om binnen te stappen in een nieuwe wereld en aan een totaal nieuw hoofdstuk van je leven te beginnen.

De inwijding is een passagerite, een aloude manier om een periode af te sluiten en een nieuw begin te maken. Je vindt deze initiatieriten in alle culturen en in alle tijden terug. In de loge gebeurt de inwijding wel op een louter symbolische manier. Maar, het blijft telkens opnieuw een beklijvende ervaring, die men vooral moet ondergaan.

Misschien heb je op het internet informatie over inwijdingsrituelen gevonden, maar daar zal je niet veel wijzer van worden. Je kunt de smaak van een sinaasappel ook niet kennen door ernaar te kijken of hem middendoor te snijden. The proof of the pudding is in the eating.

Wie vrijmetselaar wordt, gaat in principe een engagement aan voor het leven.

Maar de loge is geen gevangenis. Als het echt niet klikt, kun je er zonder probleem mee stoppen.

Grote tempel Houtmarkt

Vrijmetselaars komen meestal wekelijks of om de veertien dagen bijeen in een besloten ruimte die tempel wordt genoemd. De bijeenkomsten verlopen volgens een vast ritueel. Dat is een soort scenario waarvan de basiselementen telkens terugkomen, waardoor de juiste werksfeer ontstaat.

De tijd wordt voor even stilgelegd en de geluiden van de buitenwereld worden zo veel mogelijk gedempt. In de meeste zittingen wordt een korte voordracht (voorbeeld) georganiseerd.

Elk jaar zijn er ook een aantal bijzondere zittingen. Rouwzittingen, bijvoorbeeld, wanneer een vrijmetselaar overleden is, of feestzittingen, of initiaties. Na elke zitting is er in principe een broedermaal, waarbij de vrijmetselaars samen eten en napraten. Dat moment van ontspannen samenzijn is zeer belangrijk.

The steps of freemasonry

Alle broeders en zusters erkennen elkaar als gelijken. De graden van Leerling, Gezel en Meester zijn louter symbolisch. De Meesters oefenen geen enkel gezag uit over de Gezellen of Leerlingen. De graden zijn geen hiërarchie maar de verschillende etappes in het vervolmakingsproces dat de vrijmetselaar doorloopt.

Maar, elke organisatie heeft wel een bestuur nodig, daarom kiest de loge een Commissie die voorgezeten wordt door een Achtbare Meester. De leden van de Commissie worden democratisch verkozen voor een ambtstermijn die beperkt is tot drie jaar, waardoor elk toegewijd lid de kans krijgt om een functie op te nemen en niemand zich aan een functie kan vastklampen.

Alchemie tekens

Vrijmetselaars zeggen liever dat ze een discreet genootschap zijn dan een geheim genootschap.

Iedere vrijmetselaar beslist voor zichzelf of hij zijn lidmaatschap kenbaar maakt of niet. In de loop van de geschiedenis zijn vrijmetselaars vaak vervolgd geweest, zodat velen verkiezen om met hun lidmaatschap niet te koop te lopen.

De bijeenkomsten van de loge zijn besloten. Alleen vrijmetselaren hebben toegang tot de werkzaamheden.

Het Grote Geheim, waarover in anti-maçonnieke lectuur zo veel gefantaseerd wordt, bestaat niet. Het echte geheim zit misschien in de verbondenheid en de manier waarop wij de broederlijkheid, het ritueel en de symboliek beleven en daar kracht en wijsheid uit putten.

Hand geven

Natuurlijk helpen vrijmetselaars elkaar. Zou het tegendeel niet erg zijn?

Alleen is het een zorgvuldig gekoesterde mythe dat lidmaatschap van een loge een sleutel zou zijn tot maatschappelijk succes. Vrijmetselaars gaan er prat op om rechtschapen en eerlijk te zijn. Corruptie kan daar niet bij horen.

Hartje

Een vrijmetselaar kent mededogen en zal zijn medemens helpen waar mogelijk. De loge is echter geen serviceclub.

Wel worden soms waardevolle initiatieven, instellingen of bepaalde acties gesteund.

200 euro biljet

De loge vraagt een jaarlijks lidgeld dat zo laag mogelijk wordt gehouden en dat dient om de reële kosten van de werkplaats te dekken.

Wie het moeilijk heeft om zijn bijdrage te betalen, wordt geholpen.

In tegenstelling tot sommige andere landen, treedt de vrijmetselarij in België weinig naar buiten. Het is immers geen politieke of maatschappelijke drukkingsgroep.

Maar, in sommige belangrijke dossiers heeft de loge in het verleden wel degelijk stelling genomen.

Het staat de individuele maçons vrij zich al dan niet maatschappelijk te engageren.

Er bestaan wel degelijk verschillende richtingen of obediënties. Maar overal werken de vrijmetselaars aan zichzelf in de hoop zo zowel zichzelf als de wereld te verbeteren, want over alle verschillen heen primeert altijd de broederlijkheid.

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk