logo oostenkortrijk menu v4

Grote tempel Houtmarkt

Welkom bij de Achtbare Loge Klimop


Dag onbekende...

Jij kent ons niet en wij jou niet.

Zoek je naar verbetering van jezelf?

Wil je je innerlijke vorming in handen nemen?

Heb je behoefte aan menselijke ontmoetingen die je horizon verruimen?

Je hebt misschien al lectuur over de vrijmetselarij geraadpleegd waarin je heel wat geschiedenis van de orde hebt kunnen vinden. Doch de geest is even belangrijk als de geschiedenis.

Vrijmetselarij is geen ideologie, geen doctrine maar wel een discipline van de geest. Door je levenshouding en overtuiging, door je zoeken en door je te laten informeren overweeg je misschien om een aanvraag te doen of werd je aangesproken om vrijmetselaar te worden.

Daarom zullen we trachten enkele principes van de vrijmetselarij te verduidelijken, zodat je met meer kennis van zaken een beslissing kan nemen in verband met een mogelijke toetreding.

Litho 20 jarig bestaan Klimop - Femke

Welke mensen zal je ontmoeten in de vrijmetselarij?

Niet je gelijken, want je bent uniek ! Misschien wel mensen die je aanvullen of die je tegengestelde zijn: maar allen zullen proberen je in volle eerlijkheid en met een warm hart te begrijpen, te waarderen en lief te hebben.

Een vrijmetselaar opteert voor vrij onderzoek en staat als zoekende mens in het leven. Daarom verwerpen alle totalitaire regimes de vrijmetselarij: zij verplichten immers de anderen tot een voorgeschreven doctrine. Wij daarentegen kiezen voor innerlijke vrijheid. Wij zijn bereid onszelf voortdurend in vraag te stellen en onze waarden te herzien in het licht van de verworven kennis. leder van ons zoekt dus een eigen weg waarbij we, vertrekkend van ons persoonlijk verhaal, ervaren dat de inbreng van anderen daarin iets kan betekenen.

Zo komen we tot een tweede principe: de broederlijkheid die in iedere werkplaats heerst. Welwillend, zonder eigenbelang, edelmoedig, solidair, steeds bereid zijn een zuster of broeder te helpen: dit ideaal beeld zoeken en gestalte geven is het doel van de vrijmetselarij. Laat ons genoeg werkelijkheidszin hebben om te beseffen dat het zoeken slechts gedeeltelijk overeenkomt met het resultaat, ... maar de goede wil spoort ons aan nooit op te geven.

Wij zijn verenigd in ons zoeken om beter te worden, zonder rechters, censors of mentors. We zijn zelf-denkers in de keuze van onze eigen waarden. In dat zoeken worden we gesteund door onze zusters en broeders die met ons onderweg zijn.

Zuster en Broeder

Wat houdt het engagement in als je besluit vrijmetselaar te willen worden?

In de eerste plaats is het een engagement tegenover jezelf.

Je vindt bij ons slechts wat je uit jezelf kan halen, je enige rijkdom zal bestaan uit wat je in staat zal zijn aan anderen te schenken: je innerlijke groei naar zelfstandigheid, waarin sereniteit, begrip en goedheid zullen doorstralen. Ook een inzet binnen de werkplaats wordt van je verwacht. Wat die inzet betreft, zal je geleidelijk ondervinden en begrijpen. Je zal vrijwillig de discipline aanvaarden om samen met anderen het logewerk te beleven.

Je blijft echter beschikken over je vrijheid tot oordelen op ieder vlak. Je zusters en broeders eerbiedigen  jouw gedachtewereld maar er wordt evenwel van jou actieve verdraagzaamheid verwacht. Eerbied voor de persoonlijkheid van de anderen is een fundamentele vereiste voor een positieve omgang met anderen.

Is vrijmetselarij een discussie- of een denkgemeenschap?

In zekere zin wel, maar ze is in de eerste plaats een initiatieke gemeenschap. Wie als vrijmetselaar ingewijd wordt, aanvaardt te willen leven als een vrij en zoekend mens, met alle risico’s van dien. We hoeven ons uiteindelijk slechts te bekommeren om ons geweten. Een rechtvaardiger wereld met gelijke kansen tot ontplooiing voor eenieder vergt individuele inzet, moed en volharding.

De vrijmetselarij staat open om jouw ideeën te laten rijpen en ze te confronteren in alle vrijheid.

Hoe moet dat nu met de verschillende stromingen in de vrijmetselarij?

Die zijn een logisch gevolg van onze vrijheid, uitmondend in verscheidenheid. Zo heb je deïstische, atheïstische en agnostische opsplitsingen, werkplaatsen of loges met uitsluitend mannelijke of uitsluitend vrouwelijke leden, of gemengde werkplaatsen. Van alle leden echter wordt verwacht dat ze van goede wil zijn en dat ze zich inzetten voor de verbetering van zichzelf en van andere mensen, door de consequente uitstraling van hun levenshouding.

Klimop is een loge, met zusters en broeders die zich willen losmaken van vooroordelen en routines, en die zichzelf progressief wenst op te stellen. Klimop biedt daardoor de mogelijkheid een geestelijk avontuur te beleven, waarin vrijheid, liefde en zoeken naar waarheid kunnen samensmelten.

Logo Loge Klimop

Heeft de vrijmetselarij een eigen taal?

Zeker!

Om abstracte begrippen concreet voor te stellen, wordt een beroep gedaan op symbolen, wat ook in het dagelijkse leven gebeurt.

Ieder vrijmetselaar verwerkt op zijn eigen manier de wereld van symbolen en interpreteert ze  volgens zijn eigen innerlijkheid. Hoogstens wordt je een suggestie over deze interpretatie gegeven die je vrij bent al dan niet te aanvaarden.

Symbolen kan je vergelijken met lichtbakens: op een eenvoudige, klare manier duiden ze soms complexe begrippen aan. Ze kunnen je brengen tot meer zelfkennis en kennis van de wereld.

Ook de ritualen zijn van belang om alle aanwezige zusters en broeders in de gepaste stemming te brengen: discipline, sereniteit en openheid voor wat komen zal.

Wat verstaat een vrijmetselaar onder discretie?

Wij stellen een diepgaand vertrouwen in elkaar. Wat we samen beleven in de loge of werkplaats wordt afgezwakt door herhaling buiten de werkplaats. We hebben immers ons woord gegeven daar met buitenstaanders niet over te spreken. Het collectief gebeuren binnen de beslotenheid van onze werkplaats krijgt aldus meer spankracht en geladenheid.

Ook historisch heeft deze situatie zich zo ontwikkeld : discretie is bescherming. Een persoon kan enkel zichzelf als vrijmetselaar bekendmaken. We laten onze zusters en broeders de mogelijkheid verder te werken in alle discretie en stilte.

Spreekt zo’n programma je aan?

Dan kan je wellicht vrijmetselaar worden. Er zijn steeds zusters en broeders bereid met je te praten indien je verdere toelichting wenst. Neem gerust contact via e-mail met infodeugniet@klimop1278.be

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk