logo oostenkortrijk menu v4

Grote tempel Houtmarkt

Welkom

Welkom in L’Amitié


We have a dream...

Vrijmetselaars streven naar een eerlijker en rechtvaardiger samenleving. Een onmogelijke opdracht? Zeker niet, wanneer je bij jezelf begint om daarna te helpen maatschappelijke verbeteringen in gang te zetten.

Onze waarden

L’Amitié is een loge die deel uitmaakt van het Grootoosten van België (G.O.B.), de oudste en grootste federatie van loges in België. Wij laten ons leiden door de rede. Wij inspireren ons op de waarden van de Verlichting: vrijheid, gelijkheid, broederschap, verdraagzaamheid en volstrekte gewetensvrijheid. Wij beroepen ons op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De toetssteen van ons denken en handelen is overal en altijd het principe van het vrij onderzoek:

"Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken" (Henri Poincaré).

Daarom verwerpen wij elk dogma en aanvaarden wij geen enkel godsdienstig of politiek geloofspunt en proberen wij kritische wereldburgers te zijn.

Glasraam Amicitia Fortior

L’Amitié is een broederschap

Wij maken oprechte vriendschap mogelijk tussen personen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Die vriendschap steunt op wederzijds vertrouwen en respect. Samen vormen wij een ‘Broederketen’ die zich ver uitstrekt over de grenzen van de loge heen. We willen verenigen wat verdeeld is, zonder rekening te houden met status, afkomst, huidskleur, gender, taal…

De maakbare mens

De vrijmetselaar is ervan overtuigd dat de mens zichzelf kan vervolmaken, zowel individueel als op het collectieve vlak. Dat vraagt een levenslang engagement. Het bouwen aan de tempel der mensheid is daar het symbool van.

Elke mens is in staat om uit zijn fouten te leren en een beter mens te worden. Wij leven hier en nu en daarom hebben wij de opdracht om zelf zin te geven aan ons bestaan. In onze zoektocht naar zingeving staat zelfkennis en de ontmoeting met de ander centraal.

Engagement vroeger en nu

Buste F. Ferrer

Hoewel velen in de buitenwereld van het tegendeel overtuigd zijn, heeft de Vrijmetselarij als orde noch het doel, noch de wil om rechtstreeks maatschappelijke initiatieven te nemen. Vrijmetselaars leven echter niet in een ivoren toren. L’Amitié – zoals vele loges – heeft zich altijd opgesteld als een laboratorium van ideeën, waaraan in de loop van de tijd verschillende individuele initiatieven zijn ontsproten.

Talrijke broeders van L’ Amitié hebben zich maatschappelijk geëngageerd voor de emancipatie van man en vrouw. Daaronder verstaan wij het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens: dat wil zeggen het recht om zelf te beschikken en te beslissen over elk levensmoment en elke levensoriëntatie in de ruimste zin van het woord.

Dat engagement gebeurde en gebeurt voornamelijk

  • via de oprichting van wereldlijke scholen en inzet voor het officieel neutraal onderwijs;

  • via de promotie van de Vrije Universiteit Brussel (en voordien de Université Libre de Bruxelles);

  • via de oprichting en steun aan de vereniging voor crematie;

  • via dienstverlening als vrijwillige moreel consulenten;

  • via consultaties voor familiale planning, geestelijke gezondheidszorg en levenseindebegeleiding;

  • via de oprichting en steun aan de georganiseerde vrijzinnigheid (Cercle Ferrer/Libre Pensée, Oudervereniging voor Moraal en Humanistisch verbond, vrijzinnige centra zoals Mozaïek in Kortrijk en De Bezatse in Menen, Feesten van de Vrijzinnige Jeugd in de Zuidwestvlaamse regio).

Vandaag lijken vele van die engagementen banaal, maar toen de schoolstrijd op zijn hevigst was, toen crematie als iets goddeloos werd beschouwd en er enkel een crematorium in Ukkel beschikbaar was, toen abortus en reclame voor anticonceptie verboden waren, toen ouders zich niet openlijk vrijzinnig durfden te noemen, … dan vroeg zo’n inzet voor maatschappelijke evolutie enige durf en moed.

Een utopische gedachte

Het werken aan een eerlijker en betere samenleving is en blijft het einddoel van de maçonnieke arbeid. Dat klinkt als een utopische gedachte, want die arbeid zal nooit af zijn, maar het geloof in de universele broederschap van alle mensen is een van de sterkste motivaties.

Goede Doelen

Vrijgevigheid en het verlichten van mensen in nood zijn plichten voor een vrijmetselaar. Elke loge schenkt dan ook aan "goede werken. Deze organisaties en projecten krijgen of kregen een financieel steuntje in de rug van de loge L’Amitié.

Hoe klop je aan bij L’Amitié?

Als je een eerlijke en vrije mens bent, en meer dan 21 jaar, dan kan je aankloppen aan de poort van onze tempel. Je moet oprecht en toegewijd zijn, ernaar verlangen onze principes te begrijpen en op zoek zijn naar waarheid. Elke kandidatuur maakt het voorwerp uit van een voorafgaand onderzoek om na te gaan of je over die kwaliteiten beschikt.

Meestal worden nieuwe kandidaten voorgedragen door leden van de werkplaats die de persoon goed kennen. Maar, je kunt ook zelf een aanvraag doen bij L’Amitié:

  • Je kunt een brief sturen naar Amitié, Houtmarkt 18 te 8500 Kortrijk

  • Je kunt een email sturen naar infodeugniet@amicitia-fortior.be

Grote tempel Houtmarkt

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk