logo oostenkortrijk menu v4

Grote tempel Houtmarkt

Welkom in L’Amitié


We have a dream...

Vrijmetselaars streven naar een eerlijker en rechtvaardiger samenleving. Een onmogelijke opdracht? Zeker niet, wanneer je bij jezelf begint om daarna te helpen maatschappelijke verbeteringen in gang te zetten.

Onze waarden

L’Amitié is een loge die deel uitmaakt van het Grootoosten van België (G.O.B.), de oudste en grootste federatie van loges in België. Wij laten ons leiden door de rede. Wij inspireren ons op de waarden van de Verlichting: vrijheid, gelijkheid, broederschap, verdraagzaamheid en volstrekte gewetensvrijheid. Wij beroepen ons op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De toetssteen van ons denken en handelen is overal en altijd het principe van het vrij onderzoek:

"Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken" (Henri Poincaré).

Daarom verwerpen wij elk dogma en aanvaarden wij geen enkel godsdienstig of politiek geloofspunt en proberen wij kritische wereldburgers te zijn.

Glasraam Amicitia Fortior

L’Amitié is een broederschap

Wij maken oprechte vriendschap mogelijk tussen personen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Die vriendschap steunt op wederzijds vertrouwen en respect. Samen vormen wij een ‘Broederketen’ die zich ver uitstrekt over de grenzen van de loge heen. We willen verenigen wat verdeeld is, zonder rekening te houden met status, afkomst, huidskleur, gender, taal…

De maakbare mens

De vrijmetselaar is ervan overtuigd dat de mens zichzelf kan vervolmaken, zowel individueel als op het collectieve vlak. Dat vraagt een levenslang engagement. Het bouwen aan de tempel der mensheid is daar het symbool van.

Elke mens is in staat om uit zijn fouten te leren en een beter mens te worden. Wij leven hier en nu en daarom hebben wij de opdracht om zelf zin te geven aan ons bestaan. In onze zoektocht naar zingeving staat zelfkennis en de ontmoeting met de ander centraal.

Engagement vroeger en nu

Buste F. Ferrer

Hoewel velen in de buitenwereld van het tegendeel overtuigd zijn, heeft de Vrijmetselarij als orde noch het doel, noch de wil om rechtstreeks maatschappelijke initiatieven te nemen. Vrijmetselaars leven echter niet in een ivoren toren. L’Amitié – zoals vele loges – heeft zich altijd opgesteld als een laboratorium van ideeën, waaraan in de loop van de tijd verschillende individuele initiatieven zijn ontsproten.

Talrijke broeders van L’ Amitié hebben zich maatschappelijk geëngageerd voor de emancipatie van man en vrouw. Daaronder verstaan wij het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens: dat wil zeggen het recht om zelf te beschikken en te beslissen over elk levensmoment en elke levensoriëntatie in de ruimste zin van het woord.

Dat engagement gebeurde en gebeurt voornamelijk

 • via de oprichting van wereldlijke scholen en inzet voor het officieel neutraal onderwijs;

 • via de promotie van de Vrije Universiteit Brussel (en voordien de Université Libre de Bruxelles);

 • via de oprichting en steun aan de vereniging voor crematie;

 • via dienstverlening als vrijwillige moreel consulenten;

 • via consultaties voor familiale planning, geestelijke gezondheidszorg en levenseindebegeleiding;

 • via de oprichting en steun aan de georganiseerde vrijzinnigheid (Cercle Ferrer/Libre Pensée, Oudervereniging voor Moraal en Humanistisch verbond, vrijzinnige centra zoals Mozaïek in Kortrijk en De Bezatse in Menen, Feesten van de Vrijzinnige Jeugd in de Zuidwestvlaamse regio).

Vandaag lijken vele van die engagementen banaal, maar toen de schoolstrijd op zijn hevigst was, toen crematie als iets goddeloos werd beschouwd en er enkel een crematorium in Ukkel beschikbaar was, toen abortus en reclame voor anticonceptie verboden waren, toen ouders zich niet openlijk vrijzinnig durfden te noemen, … dan vroeg zo’n inzet voor maatschappelijke evolutie enige durf en moed.

Een utopische gedachte

Het werken aan een eerlijker en betere samenleving is en blijft het einddoel van de maçonnieke arbeid. Dat klinkt als een utopische gedachte, want die arbeid zal nooit af zijn, maar het geloof in de universele broederschap van alle mensen is een van de sterkste motivaties.

Goede Doelen

Vrijgevigheid en het verlichten van mensen in nood zijn plichten voor een vrijmetselaar. Elke loge schenkt dan ook aan "goede werken. Deze organisaties en projecten krijgen of kregen een financieel steuntje in de rug van de loge L’Amitié.

Hoe klop je aan bij L’Amitié?

Als je een eerlijke en vrije mens bent, en meer dan 21 jaar, dan kan je aankloppen aan de poort van onze tempel. Je moet oprecht en toegewijd zijn, ernaar verlangen onze principes te begrijpen en op zoek zijn naar waarheid. Elke kandidatuur maakt het voorwerp uit van een voorafgaand onderzoek om na te gaan of je over die kwaliteiten beschikt.

Meestal worden nieuwe kandidaten voorgedragen door leden van de werkplaats die de persoon goed kennen. Maar, je kunt ook zelf een aanvraag doen bij L’Amitié:

 • Je kunt een brief sturen naar Amitié, Houtmarkt 18 te 8500 Kortrijk

 • Je kunt een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grote tempel Houtmarkt

Bienvenue à L’Amitié


We have a dream...

Les Francs-Maçons aspirent à une société plus équitable et plus juste. Mission impossible ? Certainement pas, si l’on commence par soi-même pour ensuite aider à mettre en route les changements dans la société.

Nos valeurs

L’Amitié est une loge qui fait partie du Grand Orient de Belgique (G.O.B.), la plus vieille et plus importante fédération de loges en Belgique. La raison nous guide. Nous nous inspirons des valeurs du Siècle des Lumières : liberté, égalité, fraternité, tolérance et une absolue liberté de conscience. Nous nous appuyons sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La clef de voûte de notre réflexion et de notre action est partout et toujours le principe du Libre Examen.

« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être » (Henri Poincaré).C’est pourquoi nous rejetons tout dogme et n’acceptons aucune doctrine religieuse ou politique mais essayons d’être des citoyens du monde qu’anime l’esprit critique.

Glasraam Amicitia Fortior

L’Amitié est une fraternité

Nous favorisons une amitié sincère entre personnes qui ne se seraient autrement jamais rencontrées. Cette amitié se base sur la confiance et le respect mutuels. Ensemble nous formons une « chaîne fraternelle » qui se prolonge au-delà des frontières de la loge. Nous voulons unir ce qui est épars, sans tenir compte d’un statut, d’une origine, d’une couleur de peau, d’un genre, d’une langue …

L’être perfectible

Le franc-maçon est convaincu que l’être humain est perfectible aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Cela demande un engagement de toute une vie. La construction du temple de l’humanité en est le symbole.

Chaque être humain est en mesure d’apprendre de ses erreurs et de devenir un être meilleur. Nous vivons ici et maintenant et c’est pour cela que nous avons pour mission de donner un sens à notre existence. Dans notre recherche de sens, la connaissance de soi et la rencontre avec l’autre sont centrales.

Engagement passé et actuel

Buste F. Ferrer

Bien que le monde extérieur soit convaincu du contraire, la Franc-Maçonnerie n’a ni le désir ni le but de prendre des initiatives sociétales directes. Les francs-maçons ne vivent toutefois pas dans une tour d’ivoire. L’Amitié -comme de nombreuses autres loges- s’est toujours érigée en un laboratoire d’idées, un véritable « think tank » qui a vu émerger au cours du temps diverses initiatives individuelles, disons des « spin-offs ». De nombreux frères de l’Amitié se sont engagés dans la société pour l’émancipation de l’homme et de la femme. Par cela nous entendons l’autodétermination de chaque être humain : cela signifie le droit pour chacun de disposer et de décider, seul, à chaque instant de l’orientation de sa vie, et ce, dans le sens le plus large du mot.

Cet engagement s’est traduit et se traduit encore principalement :

 • via la création d’écoles laïques et le soutien à l’enseignement officiel neutre ;

 • via la promotion de la Vrije Universiteit Brussel et précédemment de celle de l’Université Libre de Bruxelles ;

 • via la création et le soutien d’associations pour la crémation ;

 • via la prestation de services en tant que conseillers laïques bénévoles ;

 • via des prestations dans les cadres du planning familial, des soins de santé mentale et de l’accompagnement de la fin de vie ;

 • via la création de cercles laïques et le soutien à la laïcité organisée (Cercle Ferrer/Libre Pensée, Maisons de la Laïcité, Fêtes de la jeunesse laïque, … ).

Aujourd’hui beaucoup de ces engagements semblent des faits acquis, mais quand la guerre scolaire battait son plein, quand la crémation était considérée comme impie et qu’il n’existait qu’un seul crématorium disponible à Uccle, quand l’avortement et la contraception étaient interdits, quand des parents n’osaient pas s’affirmer laïques, … alors semblable engagement pour une évolution de la société pour plus de liberté demandait audace et courage.

Une idée utopique

Le travail pour une société meilleure et plus juste est et demeure le but final du travail maçonnique. Cet idéal résonne comme une pensée utopique, car ce travail ne sera jamais réellement achevé ; mais la foi en la fraternité universelle de tous les humains est une puissante motivation, la plus puissante sans doute.

Comment contacter l’Amitié ?

Si vous êtes une personne honnête et libre, si vous avez plus de 21 ans, alors vous remplissez les conditions pour frapper à la porte de notre temple. Votre démarche doit être sincère et engagée. Vous devez être désireux de comprendre nos principes et de rechercher la vérité. Toute candidature fait l’objet d’une enquête préliminaire pour vérifier si vous possédez ces qualités.

En règle générale, les nouveaux candidats sont présentés par des membres de l’atelier qui connaissent bien les postulants. Mais vous pouvez également adresser personnellement votre demande directement à l’Amitié :

 • Vous pouvez envoyer une lettre à Amitié, Houtmarkt 18 te 8500 Kortrijk

 • Vous pouvez envoyer un email à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grote tempel Houtmarkt

Website van de Kortrijkse Vrijmetselaarsloges
Gebruiksvoorwaarden Cookiebeleid Privacybeleid

Logo Oosten Kortrijk